ترموکوپل
10
دی

آموزش کالیبراسیون ترموکوپل

کالیبراسیون ترموکوپل

کالیبراسیون ترموکوپل (کالیبراسیون سنسور دما ) : ترموکوپل ها دما را اندازه گیری می کنند و اغلب در کنترل فرآیند استفاده می شوند.

انها چطور کار می کنند؟

هنگامی که سیم های دو ماده متفاوت از نظر حرارتی همگن در یک انتها وصل شده و در یک گرادیان دما قرار می گیرند ، یک ولتاژ ترموالکتریک (EMF) در انتهای دیگر مشاهده می شود. اتصال را اتصال اندازه گیری می نامیم. بر روی تمام ترموکوپل ها ، سرب قرمز منفی است. رنگ سیم دیگر نشانگر نوع ترموکوپل است. به عنوان مثال ، روی ترموکوپل از نوع J ، سیم مثبت سفید است. جداول برای هر نوع ترموکوپل ولتاژهای تولید شده در دماهای مختلف را ذکر می کند. ترموکوپل ها را باید هر زمان که نشانه هایی از صحت خروجی وجود ندارد ، بررسی کرد. همچنین ممکن است لازم باشد یک ترموکوپل را که برای یک استاندارد اندازه گیری استفاده می شود ، بررسی کنید.

استانداردهای اندازه گیری ورودی و خروجی کالیبراسیون ترموکوپل

 

حمام دما برای آزمایش یک سنسور دمای کنترل شده ای را فراهم می کند. یک ول در حمام دما برای نگه داشتن سنسور در حین بررسی دقیق استفاده می شود. چاه دیگری برای نگه داشتن دماسنج استاندارد اندازه گیری استفاده می شود ، برای تأیید دمای واقعی حمام استفاده می شود. دماسنج استاندارد اندازه گیری دوم برای خواندن دمای محیط در محل اتصال مرجع استفاده می شود. سیگنال و دامنه خروجی سنسور استاندارد اندازه گیری خروجی ترموکوپل را تعیین می کند. از آنجا که خروجی در میلی ولت اندازه گیری می شود ، از میلی متر برای خواندن خروجی استفاده می شود.

اتصالات

حمام دما را به عنوان یک استاندارد ورودی دما به ترموکوپل تنظیم کنید. استاندارد خروجی را با محدوده مناسب برای خواندن میلی ولت انتخاب کنید. سرب قرمز را به ورودی منفی میلی ولت متر و سرب سفید به ورودی مثبت میلی متر ولت متصل کنید.

باید در سه نقطه دمای ترموکوپل را چک کنیم ؟

از آنجا که هیچگونه تنظیم امکان پذیر نیست ، فقط می توان کالیبراسیون یک سنسور ترموکوپل را بررسی کرد. این بررسی به طور کلی در سه مقدار ورودی نقطه آزمون انجام می شود: دمای محیط ، درجه حرارت متوسط ​​و مقدار بالای دامنه برنامه. به یاد بیاورید که در یک ترموکوپل ، اختلاف دما بین مرجع و محل اتصال است که خروجی میلی ولت تولید می کند. قبل از قرار دادن ترموکوپل در حمام ، دمای محیط را تعیین کنید ، که نشان دهنده دما در محل اتصال اندازه گیری ترموکوپل است. هنگام استفاده از جداول جستجو که به ۰ درجه مراجعه شده اند ، باید دمای محیط را جبران کنید. مقدار میلی ولت موجود در جداول برای دمای محیط از مقدار سنسور به آن اضافه می شود.

این مقدار میلی ولت جبران شده برای تعیین دمای صحیح از جداول استفاده می شود.

ترانسمیتر ترموکوپل

کالیبراسیون ترانسمیتر های دما (کالیبراسیون سنسور دما ) باید به صورت دوره ای بررسی شوند.

استانداردهای اندازه گیری ورودی و خروجی

ترانسمیتر دما که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد ، سیگنال ورودی را از یک ترموکوپل دریافت می کند. برای کالیبراسیون به یک سیگنال ورودی میلی ولت نیاز است ، بنابراین می توان از یک منبع میلی ولت برای استاندارد ورودی استفاده کرد. می توان از یک میلیمتر برای اندازه گیری خروجی ترانسمیتر استفاده کرد. برای محاسبه جبران سیگنال ورودی برای دمای محیط از یک دماسنج استاندارد استفاده کنید. سرانجام ، منبع تغذیه برای فرستنده لازم است. برای کالیبراسیون یک ترانسمیتر دما با میلی ولت متر به عنوان یک استاندارد ورودی ، باید هر درجه مرجع غیر از ۰ درجه را جبران کنید.

اتصالات

برای ایجاد اتصالات ورودی ابتدا باید محل اتصال مرجع مشخص شود. هنگامی که از سیم های ترموکوپل برای اتصال منبع میلی ولت به ترانسمیتر استفاده می شود ، محل اتصال مرجع در اتصال ترانسمیتر است. بنابراین ، دمای محیط در محفظه ترانسمیتر اندازه گیری می شود. اگر از سیم های مسی استفاده شده است ، اتصال مرجع در اتصال به منبع میلی ولت است ، بنابراین دمای محیط را در منبع میلی ولت اندازه گیری کنید. همواره قطبیت سرب را رعایت کنید. خروجی منفی از منبع میلی ولت را به ترمینال ترانسمیتر مثبت وصل کنید. میلی متر را به صورت سری به ترانسمیتر و منبع تغذیه وصل کنید.

تنظیم تجهیزات

منبع میلی ولت و میلی متر را مطابق مقادیر مناسب تنظیم کنید ، تجهیزات را روشن کنید و شروع به کالیبراسیون کنید.

بررسی پنج نقطه 

بررسی پنج نقطه ای را انجام دهید تا مشخص شود ترانسمیتر مطابق مشخصات دقیق است یا خیر.

دقت ابزار

ابتدا صفر را تنظیم کنید. باید با مقدار ورودی ۱۰٪ تنظیم شود. با تنظیم صفر صحیح ، ورودی ۱۰٪ منجر به خروجی ۱۰٪ می شود. دهانه را با استفاده از ورودی ۹۰٪ تنظیم کنید. صفر و دهانه ممکن است در صورت لزوم در تعامل ، بررسی و تنظیم مجدد باشد.