دماسنج مایع در شیشه
10
دی

آموزش کالیبراسیون دماسنج مایع در شیشه

 

دماسنج مایع در شیشه

مقدمه

استاندارد “روش استاندارد دماسنج ‏های مایع در شیشه دقیق در مقایسه با  “SPRTکه توسط کمیسیون‏های فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در هیجدمین جلسه کمیته ملی استاندارد اوزن و مقیاسها مورخ  ۷۷/۶/۱۶مورد تصویب قرار گرفته است‏، اینک به استناد بند  ۱ماده  ۳قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ما  ۱۳۷۱به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‏شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع‏، علوم و خدمات‏، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت‏. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه‏، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

روش کالیبراسیون دماسنج‏های مایع در شیشه دقیق در مقایسه با SPRT

۱-هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش کالیبراسیون دماسنج‏ مایع در شیشه دقیق در مقایسه با۱  براساس ۲ LTS-90  است‏. این نوع دماسنج‏ها در کارهای عملی تحقیقاتی و صنعتی دقیق کاربرد دارد.

۲-اصطلاحات و تعاریف

 ۱-۲دماسنج‏های مایع در شیشه دقیق

دماسنج‏هایی هستند که زینه بندی آنها ۰/۰۱، ۰/۰۲،  ۰/۰۵یا  ۰/۱درجه سلسیوس است‏.

 ۲-۲دماسنج‏های مایع در شیشه معمولی

دماسنج‏هایی هستند که زینه بندی آنها از  ۰/۱درجه سلسیوس بیشتر است و در مصارف عمومی کاربرد دارند.

 ۳-۲دماسنج‏های مایع در شیشه با فروبری جزیی

دماسنج‏هایی هستند که تا ارتفاع معینی که با خط یا عددی مشخص می‏شود، قابل فرو بری هستند.

 ۴-۲دماسنج‏های مایع در شیشه با فروبری کلی

دماسنج‏هایی هستند که فروبری آنها در محیط تا حدود دمای مورد نظر است‏.

 ۵-۲دماسنج‏های مایع مایع در شیشه با فروبری کامل

دماسنج‏هایی هستند که به طور کامل در محیط مورد نظر فرو می‏روند.

SPRT 6-2

دماسنج مقاومتی پلاتینی استاندارد است خاصیت دماسنجی این نوع دماسنج براساس تغییر مقاومت الکتریکی سیم پلاتین به ازای تغییر دما است‏.

ITS-90 2-7

مقیاس دمای بین‏المللی دما در سال  ۱۹۹۰است جهت اطلاع بیشتر به استاندارد ملی شماره  ۵۳۳۸مراجعه شود.

 ۳-وسایل لازم

در کالیبراسیون دماسنج‏ مایع در شیشه دقیق در برابر  SPRTبه وسایل زیر با پایداری و دقت قابل قبول نیاز است‏:

SPRT -1

 -۲حمام مقایسه با کنترل کننده  ۳

 -۳پل اندازه‏گیری مقاومت DC

 -۴گالوانومتر

 -۵سلول نقطه سه گانه آب

 -۶فلاسک ویژه نقطه ذوب (O0C)

 -۷پروژکتور

 -۸تلسکوپ پایه‏دار ویژه قرائت دما

 -۹لوله حرارتی  ۴

 -۱۰ماشین یخ خردکن

 -۱۱دستگاه آب مقطرگیری

 -۱۲امکانات نرم افزاری

۴ – مایعات مورد استفاد در حمام مقایسه

مایعات مختلفی در حمام‏های مقایسه گوناگون مصرف می‏شود. مایعات پیشنهادی ذیل در حمام‏های مقایسه موجود در آزمایشگاه‏های بخش دمای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استفاده می‏شود

۵-مقدمات کالیبراسیون

 ۱-۵ایجاد نقطه ذوب یخ صفر درجه سلسیوس برای تصحیح نقطه صفر درجه سلسیوس در صورت وجود زینه صفر درجه سلسیوس‏، کالیبراسیون دماسنج  مایع در شییه تحت آزمون در آن نقطه الزامی است‏. جهت تهیه نقطه ذوب یخ از فلاسک ویژه دو جداره به طریقه زیر استفاده می‏شود:

فلاسک کاملا” با آب مقطر شسته و پاک می‏گردد، آنگاه یخ تهیه شده از آب مقطر توسط ماشین یخ خردکن کاملا” خرد شده و به همراه اندکی آب مقطر در داخل فلاسک ریخته می‏شود. هنگامی که یخ شروع به ذوب شدن می‏کند در صورت رعایت موارد بالا، با دقتی برابر ±۰/۰۰۲ درجه سلسیوس دمای ذوب یخ حاصل خواهد شد.

 ۲-۵ایجاد نقطه سه گانه آب

با استفاده از سلول نقطه سه گانه آب با روش‏های مختلف و با استفاده از مواد سرد کننده گوناگون(یخ خشک‏، نیتروژن مایع و… )دمای ثابت  ۰/۰۱درجه سلسیوس را که در آن سه فاز ماده (آب‏،یخ‏،بخار)مشهود است‏، ایجاد می‏شود. این نقطه ضمن این که یکی از نقاط ثابت معرفی شده در  ITS-90است

 ۳-۵بازپخت

دماسنج هایی که بیشینه دمای زینه‏بندی شده آنها  ۱۰۵درجه سلسیوس یا بیشتر باشد حتما” قبل از کالیبراسیون‏، در داخل حمام مقایسه‏، در بیشینه دمای دماسنج تحت آزمون به مدت نیم ساعت گرما داده شده و سپس از حمام مقایسه خارج و به مدت  ۱۶الی  ۲۰ساعت به همان حالت باقی می‏ماند تا کاملا” سرد شوند. این عمل خطاهای ناشی از انبساط موقتی در دماسنج‏ها را کاهش می‏دهد.

۶-روش کالیبراسیون

 ۱-۶تعیین R (273/16K)

با استفاده از سلول نقطه سه گانه آب در دمای تثبیت شده  ۲۷۳/۱۶Kکه در بند  ۲-۶به آن اشاره شد مقدار مقاومت  SPRTدر آن نقطه تعیین می‏شود. معمولا پنج قرائت جهت اخذ مقدار میانگین کافی است

از  R (273/16K)در تعیین مقدار  W(T90)استفاده می‏شود.

 ۲-۶تصحیح نقطه ذوب یخ

تمام دماسنج‏هایی که دارای زینه  0Cهستند باید در نقطه ذوب یخ  (0C)کالیبره شده و مقدار آن در گواهی کالیبراسیون ثبت شود.

 ۳-۶تصحیح ساقه

در صورت استفاد از دماسنج‏های نوع فرو بری جزیی یا نوع فرو بری کلی در حالت جزیی‏، این تصحیح باید براساس رابطه زیر اعمال شود:

 mK=(t-t’)تصحیح ساقه

که در آن‏:

 Kضریب انبساط دیفرانسیلی

  mتفاضل درجه انتهای ستون جیوه و درجه مماس با سطح مایع

  tدمای نشان داده شده به وسیله دماسنج

t’دمای میانگین ساقه بیرون از مایع حمام

 ۱-۳-۶تصحیح ساقه برای تمام قرائت‏های نقاط کالیبراسیون اعمال می‏گردد.

 ۲-۳-۶اندازه  Kدر جدول زیر برای انواع شیشه‏ها و انواع مایعات دماسنجی داده شده است‏.

 ۳-۳-۶تصحیح مربوط به فشار موثر بر دماسنج  ۶ و تصحیح کجی  ۷ در صورت نیاز باید اعمال گردد.

 ۴-۶تعیین نقاط کالیبراسیون و قرائت آنها

معمولا پنج نقظه کالیبراسیون به فواصل مساوی از هم در طول گستره دماسنج تحت آزمون انتخاب می‏شود. دماسنج تحت آزمون در کنار دماسنج مرجع  SPRTدر حمام‏های مقایسه و در نقاط کالیبراسیون یاد شده قرار داده می‏شود و بعد از آن که حمام به پایداری مطلوب رسید قرائت‏های متوالی (معمولا پنج قرائت‏ )صورت می‏گیرد. اندازه متوسط هر دسته از قرائت‏های مربوط به دماسنج مرجع و تحت آزمون‏، نسبت به هم مقایسه می‏گردد.

جهت تعیین میزان تکرارپذیری دماسنج تحت آزمون‏، تمام مراحل بند  (۷)بعد از  ۲۴ساعت استراحت برای دماسنج تحت آزمون‏ دقیقأ در همان نقاط کالیبراسیون و همان شرایط تکرار می‏شود.

 ۵-۶صدور گواهی‏نامه کالیبراسیون

نتیجه کالیبراسیون باید در دو ستون مربوط به دمای قرائت شده و تصحیح نهائی اعلام گردد. تعیین میزان عدم قطعیت کالیبراسیو و ذکر آن در گواهی کالیبراسیون الزامی است‏.