14
دی

آموزش کالیبراسیون ترانسمیتر دما

کالیبره کردن یک ترانسمیتر دما مجهز به سنسور RTD:

ترانسمیترهای دمای مجهز به یک RTD را معمولا در خود کارخانه ی سازنده برروی رنج دمایی حک شده برروی Name plate دستگاه کالیبره میکنند. هنگامیکه عملکرد ترانسمیتر دما مختل شده و نیازمند کالیبره ی مجدد داشته باشد معمولا ترانسمیتر را بااستفاده از Resistance Decade box کالیبره میکنند.

برای کالیبره کردن یک ترانسمیتر RTD به تجهیزات زیر نیاز میباشد:

 • یک ولتمتر دیجیتال با دقت مناسب و تفکیک پذیری بسیار بالا ( ترجیها با تفکیک پذیری ۱ mv)
 • یک منبع تغذیه ی ۲۴ VDC
 • یکResistance Decade boxبا پنج شماره گیر دقت بالا که امکان گام های ۱۰۰Ω را فراهم میسازد.

تعمیر ترانسمیتر دما

مراحل کالیبراسیون یک ترانسمیتر RTD بااستفاده از یک Resistance Decade box به شرح زیر است:

در ابتدا تجهیزات فوق را به دیکدیگر متصل کنید.

 • با برداشتن تجهیز بدنه ترمینال های ترانسمیتر را پیدا کنید.
 • اگر از قبل از یک RTD به ترمینال های ترانسمیتر متصل شده باشد همه ی سیم های RTD را از زیر ترمینال ها باز کنید.
 • Lead هایResistance Decade box را به ترمینال های ترانسمیتر متصل کنید.
 • باتوجه به رنج اندازه گیری مورد نظر بااستفاده از جدول یا فرمول مقاومت RTD را در LRVو URV تعیین کنید.
 • منبع تغذیه را روشن کنید.
 • Resistance Decade box را بر روی مقاومتی تنظیم کنید که معادل مقاومت RTD در دمایLRV باشد. پتانسیومتر Zero را انقدر تنظیم کنید تا خروجی ۴ mA شود.
 • Resistance Decade box را برروی مقاومتی تنظیم کنید که معادل مقاومت RTD در دمای URV باشد. پتانسیومتر Span را انقدر تنظیم کنید تا خروجی ۲۰ mA شود.
 • مراحل ۵ و۶ را انقدر تکرار کنید تا در LRV مقدار جریان خروجی ۴ mA و درURVمقدار جریان ۲۰ mA ظاهر شود و دیگر نیاز به تنظیم پتانسیومترها نباشد.

برای محاسبه مقاومت PT100 در دمای مختلف میتوان از فرمول زیر استفاده کرد:

RT=Ro(۱+AT+BT۲+C(T-100)T۳)

Where:

A=3.9083*10

B=-5.775*10

C=-4.183*10-۱۲ below 0۰C, and zero above 0۰C

RT= مقاومتRTDدر دمای T

RO= مقاومت RTD در دمای ۰۰C( به عنوان مثال اگر سنسور ما PT100  باشد RO مساوی با ۱۰۰ خواهد بود)

T=درجه حرارت

A= ضریب مقاومت حرارتی ( همانa میباشد)

در فهرست زیر مقادیر مختلف a در استانداردهای مختلف را مشاهده میکنید:

Common standards for platinum RTDs*

Organization  Standard       ALPHA(a): Average temperature      nominal resistance

British standard   bs1904:1984        ۰.۰۰۳۸۵۰         ۱۰۰

Deutschenlnstitut fur      DIN  ۴۳۷۶۰:۱۹۸۰       ۰.۰۰۳۸۵۰                                ۱۰۰

Normung

LnternationalElectrotechnical   IEC 751:1995         ۰.۰۰۳۸۵۰۵۵                    ۱۰۰

Commission                                    (Amend.2)

Scientific Apparatus                      SAMA RC-4-1966     ۰.۰۰۳۹۲۳                      ۹۸.۱۲۹

Manufacturers of America

Japanese Standard               jis c1604-1981                 ۰.۰۰۳۹۱۶                       ۱۰۰

American Society for Tasting

And Materials                         ASTM  E1137               ۰.۰۰۳۸۵۰۵۵                     ۱۰۰

*Sensing Devices, lnc. Manufactures platinum RTDs to these thermometry standard