دیتالاگر
15
دی

آموزش کالیبراسیون دماسنج محیطی

 تجهیزات مورد نیازبرای کالیبراسیون دماسنج محیطی:

۱-انکوباتور یخچالدار در گستره دمایی (-۱۰تا ۷۰ c° )

۲-ترمومتربا ریزنگری  ۰.۱

شرایط محیطی برای کار کالیبراسیون :

۱-دما : دمایی بین ۲۰ تا ۲۳ درجه سلسیوس با بیشینه تغییرات۲ c° ±

۲-رطوبت : ۴۰±۱۵%RH

۳-بررسی ظاهری و آماده سازی

۴- بررسی و کنترل صفحه نمایش

 دماسنج باید بدون نقص ظاهری باشد و با چشم ، وضعیت مایع ، درجه بندی ها و حباب دماسنج بررسی شود و درصورت داشتن نقص فیزیکی تا برطرف شدن آن ، دستگاه نباید کالیره شود.

  بررسی نقطه صفر دماسنج پیش از کالیبراسیون

تجهیز تحت کالیبراسیون و دماسنج مرجع باید پیش از کالیبراسیون در محیط صفر درجه قرار داده شود و مقدار انحراف دمای نقطه صفر  ثبت شود .

یاد آوری : بررسی نقطه صفر زمانی انجام می گیرد که دماسنج ، دارای نقطه صفر باشد.

انتخاب نقاط دمایی  

باید کمینه پنج نقطه در گستره اندازه گیری دماسنج انتخاب شود.

مقایسه نقاط

تجهیز تحت کالیبراسیون و دماسنج مرجع در کنار هم در محیط هم دمایی قرار داده شوند.