16
دی

تعیین فاصله زمانی کالیبراسیون دستگاه‌ها

تعیین فاصله زمانی کالیبراسیون دستگاه‌ها

 

برای حصول اطمینان از کیفیت یک محصول، باید ابزارها از صحت و دقت عملکرد لازم برخوردار باشند؛ به همین منظور، مفهوم کالیبراسیون و ابزارهای اندازه‌گیری مطرح می‌شود. تنها کالیبراسیون صحیح و دوره‌ای، به نتایج خروجی دستگاه‌ها کیفیت می‌بخشد.با انجام کالیبراسیون به دنبال یافتن ویژگی‌های اندازه شناختی دستگاه هستیم تا درصورت نیاز، اصلاحات لازم انجام شود. اغلب استانداردهای مدیریت کیفیت در بخش الزامات فنی، از کالیبراسیون تجهیزات نام برده و آن را الزام نموده‌اند.

به منظور انجام عملیات کنترل وسایل، پایش و اندازه‌گیری در صنایع، باید برنامه زمانی کالیبراسیون را تعیین نمود. هدف از نگارش این مقاله، تعیین حداکثر فاصله زمانی واقعی میان تأییدهای متوالی استانداردها و تجهیزات اندازه‌گیری است.

تعیین زمان فواصل کالیبراسیون دوره‌ای دستگاه‌های اندازه‌گیری یکی از عوامل مؤثر سیستم کالیبراسیون در یک نظام کالیبراسیون است.

برای دریافت فایل استاندارد تعیین فواصل زمانی ردی لینک زیر کیلیک کنید

۶۸۹ تعیین فواصل زمانی کالیبراسیون