ارسال کارشناس فنی و صدور گواهینامه

کارشناسان فنی ما جهت کالیبراسیون تجهیزات به محل اعزام می‌گردند و با توجه به دستگاه‌های مربوطه پیش نویس ثبت می‌شود و مطابق با آن شرکت گواهینامه‌های مربوطه را صادر می‌کند.