تعیین زمان کالیبراسیون

یک زمان مشخص با توجه به حجم کاری شرکت مقیاس صنعت برای آن مجموعه در نظر گرفته می‌شود.