ارسال پیش فاکتور

پیش فاکتور مذکور توسط مسئول مالی ثبت و برای مشتری ایمیل یا فکس با توجه به درخواست مشتری ارسال می‌گردد.