ثبت درخواست کالیبراسیون

این مجموعه از مشتری خواهان است تا درخواست کالیبراسیون خود را مطابق با الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ به صورت مکتوب اعلام نماید و درخواست ایشان ثبت شده و به قسمت مالی جهت صدور پیش فاکتور ارائه می‌گردد.