برگزاری دوره آموزشی ISO/IEC17025

نحوه استقرار و مستند سازی سیستم اعتباردهی آزمایشگاه بر اساس استاندارد. هدف از برگزاری این دوره نحوه استقرار استاندارد ۱۷۰۲۵ برای واحدهای آزمایشگاهی و روش اجرایی و دستورالعمل کاری مربوط به آزمایشگاه‌ها و آشنایی با مفاهیم تائید صلاحیت و ممیزی و اعتباردهی و ارائه یک چارچوب اجرایی مشخص و سازمان یافته می‌باشد.

دوره ISO مقیاص صنعت