دوره آشنایی با سیستم‌های مدیریت اندازه گیری بر اساس استاندارد ISO10012 – 1

هدف از برگزاری این دوره اشنایی با یک سیستم مدیریت اندازه‌گیری، دستگاه‌ها و فرآیندهای اندازه‌گیری و کمیت‌های مربوط به آن می‌باشد.