دوره اندازه‌گیری و کالیبراسیون تخصصی فشار بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با تجهیزات اندازه‌گیری و فشار و نحوه کالیبراسیون آن‌ها می!باشد که این تجهیزات به شرح زیر می‌باشند: گیج‌های فشار، خلاء سنج‌ها، بارومترها، مانومترها و انواع فشارسنج‌های دیجیتال، پرشرسوئیچ‌ها، ترنس دیوسرها، ترازوهای فشار و …