دماسنج مایع در شیشه
10
دی

آموزش کالیبراسیون دماسنج مایع در شیشه

  مقدمه استاندارد “روش استاندارد دماسنج ‏های مایع در شیشه دقیق در مقایسه با  “SPRTکه توسط کمیسیون‏های فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در هیجدمین جلسه کمیته ملی...

ادامه مطلب