20
دی

کالیبراسیون چیست؟

مقدمه کالیبراسیون Calibration عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در...

ادامه مطلب