دوره کالیبراسیون عمومی و تخصصی
08
مهر

اطلاعت تدریس شده در وبینار دوره ی کالیبراسیون عمومی و تخصصی

اندازه‌گيري با استفاده از دستگاه اندازه‌گيري انجام مي‌شود. براي اطمينان از درستي نتيجه اندازه‌گيري بايد دستگاه اندازه‌گيري را با استفاده از استاندارد اندازه‌گيري مناسب كاليبره كرد. در حوزه‌ي اندازه‌گيري،...

ادامه مطلب