هیدرومتر
16
مهر

هیدرومتر چیست

چگالی چیست و واحدهای اندازه‌گیری چگالی کدامند؟ در اندازه‌گیری چگالی،‌ معمولا جرم را برحسب گرم (g) یا کیلوگرم (kg) و حجم را بر حسب سانتی‌متر مکعب (cm۳) یا متر...

ادامه مطلب