ابزار دقیق
13
دی

ابزار دقیق چیست؟

ابزاردقیق ابزار دقیق ادواتی هستند که بر حسب نوع کمیت مورد نیاز واحد تحت کنترل ، اعم از فشار ، دما ، دبی ، سطح و … با توجه...

ادامه مطلب