کدورت سنجی
09
اسفند

کدورت سنجی یا Turbiditymeter چیست؟

به طور کلی به مواد کلوییدی، کدوریت (کدر بودن) نمونه را تشکیل می دهند. کدوریت در استاندارد چنین تعریف می شود : همان طور که می دانیم یک خاصیت...

ادامه مطلب