فلومتر
26
اردیبهشت

فلو متر یا دبی سنج

فلو متر یا دبی سنج (flow meter) وسیله ایست که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان اندازه گیری می کند. در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت و...

ادامه مطلب