12
اسفند

پروفایل پروژکتور

پروفایل پروژکتور دارای سه قسمت اندازه گیری ( میکرو متر محور افقی , میکرومتر محور عمودی اندازه گیری زاویه – ۳۶۰ ۰.۰۰ درجه کاربرد پروفایل برای کالیبراسیون الک  –...

ادامه مطلب